Советуем почитать

К Году исторической памяти

Тематический список литературы

 1. Арлоў У. Дзесяць вякоў беларускай гісторыі (862 – 1918): Падзеі. Даты. Ілюстрацыі. – Вільня: Наша будучыня, 1999. – 223 с.
 2. Беларусь партизанская. Иллюстрированная энциклопедия партизанского движения в Беларуси в годы Великой  Отечественной войны. – Минск: Беларуская Энциклопедия імя Петруся Броўкі, 2019. – 352с.: іл.- (Беларусь помнит: во имя жизни и ми ра).
 3. Бутрамееў У. Вялікія і славутыя людзі зямлі беларускай: для малодшага і сярэдняга школьнага ўзросту/ Уладзімір Бутрамееў; Мастак М. Рыжы. – 3-е выданне, - Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі , 2002. – 128с.: іл.
 4. Вольскі В. Падарожжа по краіне Беларусаў: нарысы: для сярэдняга і старэйшага школьнага ўзросту/ Віталь Вольскі; мастак У.П. Ісачанка. – Мінск: Юнацтва,1997.- 238 с.: іл. – (Школьная бібліятэка).
 5. Вялікія і славутыя людзі беларускай зямлі: для малодшага і сярэдняга школьнага узросту/ складальнік І.Б. Клепікаў. – Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, -  304 с.: іл. – (Школьная бібліятэка).
 6. Гарады і вёскі Беларусі: энцыклапедыя. Том 8. Мінская вобласць.У 4-х кнігах/ дырэктар Т.У. Бялова; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі; Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2010.
 7. Дакументы і матэрыялы па гісторыі Беларусі ў сярэднія вякі (6-15 ст.): дапаможнік для вучняў і настаўнікаў/ Склад. С.К.Ганцова, В.А.Чамярыцкі, Г.В. Штыхаў; пад рэд. Г.В.Штыхава. – Мінск: Народная асвета, 1998. – 191с.
 8. Долготович Б.Д. Созвездие героев земли белоруской/ Б.Д. Долготович, А.А. Коваленя. – Минск: Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки, 2019. – 360 с.: ил. – (Беларусь помнит: во имя жизни и мира).
 9. Імя тваё Белая Русь / укладальнік Г.М. Сагановіч. – Мінск: Полымя, 1991. – 319 с.
 10. История белорусской государственности. В 5 томах / А.А. Коваленя (и др.); отв. Редактор О.Н. Левко, В.Ф. Голубева; Национальная академия наук Беларуси, Институт истории. – Минск: Беларуская навука, 
 11. Кажура В.В. Рэха мінулых дзён / В.В.Кажура, З.М. Кажура. – Мінск: Беларуская асацыяцыя “Конкурс”, 2018. – 128 с.
 12. Кашавар Д. В. Беларускія жанчыны, якія апярэдзілі час: для дзяцей сярэдняга і старэйшага ўзросту/ Дзмітрый Кашавар. – Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2020. – 64 с.: іл. – (Гісторыя ў асобах).
 13. Ліхадзедаў У. А. 17 верасня. Дзень народнага адзінства = 17 сентября. День народного единства: альбом/ Уладзімір Лихадзедаў; рэдкал.: В.А. Лісковіч (і інш.). – Мінск: Звязда, 2021. – 288 с.: іл. – (У пошуках страчанага).
 14. Мусиенко С.Г. Гордость за Беларусь : пособие для педагогов учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения/ С.Г. Мусиенко; под редакцией Д.А. Жука, М.В. Осипова.- Минск: Адукацыя і  выхаванне, 2020. 144 с.: ил.
 15. Мяснікоў А.Ф. Сто асоб беларускай гісторыі: гістарычныя партрэты/ Анатоль Мяснікоў. - Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2008. – 344с.: іл.
 16. Нарысы гісторыі Беларусі.У 2-х кнігах./ М. П. Касцюк (і інш.); Інстытут гісторыі АНБ. – Мінск: Беларусь, 1994.  
 17. Падаляк Т.У. Дыялогі на мяжы стагоддзяў. Класікі і сучаснікі ў інтэр’еры часу. У 2-х кнігах. – Мінск: Выдавецкі дом “Звязда”, 2013.
 18. Памяць: гісторыка-дакументальная хроніка Валожынскага раёна/ укладальнік Я.Я. Янушкевіч. – Мінск: Мастацкая літаратура, 1996. 454 с.: іл.
 19. Регионы Беларуси: энциклопедия. В 7 томах/ главный редактор В.В. Андриевич. – Минск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2015.
 20. Республика Беларусь: энциклопедия. В 6 томах/ Редколлегия: Г.П. Пашков и (др.). – Минск: Беларуская Энцыклапедыя імя П.Броўкі, 
 21. Республика    Беларусь – 25 лет созидания и свершений. В 7- ми томах. - Минск: Беларуская навука, 2020.
 22. Cіпакоў Я. Зялёны лісток на планеце Зямля. Партрэт Беларусі: эсэ/ Янка Сіпакоў. – Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2010. – 368 с.: іл. 
 23. Трещенок Я.И. История Беларуси: учебное пособие для   студентов высших учебных заведений: В 2-х частях/ Я.И. Трещенок; науч. Ред. М.И. Матюшевская. – 2-е издание. – Могилёв: МГУ им. А.А. Кулешова, 2004. 
 24. Чаропка В. Імя ў летапісе/ В. Чаропка; прадм. А.М. Сідарэвіча; маст. А.А. Александровіч. –Мінск: Полымя, 1994. - 559 с.: іл.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

В помощь классному руководителю

Рекомендательный список методической литературы

 

 1. Актуальные вопросы обеспечения информационной безопасности: пособие для педагогов учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования / В.А. Арчаков (и др.). – Минск: Национальный институт образования, 2021. – 168 с. : ил.

В пособии рассматриваются концептуальные подходы к информационной безопасности в Республике Беларусь, вопросы её правового обеспечения в нашей стране и за рубежом, а также современные технологии средств массовой  коммуникации в контексте рисков национальной безопасности.

Актуализирована проблема деструктивного информационного воздействия на подрастающее  поколение, описаны условия формирования информационной культуры учащихся.

 

 1. Воспитание младших подростков в современной школе: пособие для педагогов учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения / А.А.Глинский (и др.). – Минск: Национальный институт образования, 2020. – 160 с.: ил.

В пособии рассматриваются вопросы воспитания гуманистических ценностей у младших подростков в современной школе, представлена стратегия процесса воспитания с учётом их особенностей, раскрыта интерактивная направленность внеучебной деятельности и описаны её основные формы, представлен алгоритм применения интерактивных технологий, даны образцы интерактивных форм работы с учащимися.

 

 1. Залыгина Н.А. Педагогическое взаимодействие с родителями учащихся, требующих повышенного внимания: пособие для педагогов учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования, специальных учебно-воспитательных учреждений, специального лечебно-воспитательного учреждения/ Н.А. Залыгина, М.Е.Минова. – Минск: Национальный институт образования, 2019. – 192 с.

 В пособии представлены научно обоснованные и практико-ориентированные модели педагогического взаимодействия с родителями учащихся, требующих повышенного внимания, содержатся теоретические и методические материалы, которые помогут педагогам организовать и осуществить взаимодействие с родителями.

 

 1. Мартынова В.В. Профилактика правонарушений учащихся: пособие для педагогов учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения / В.В. Мартынова, Е.К. Погодина, Д.О. Донченко. – Минск: Национальный институт образования, 2019. – 192с.

В пособии описаны основы профилактической работы с учащимися, раскрыты её основные этапы, содержание и формы, проанализированы факторы и причины деликвентного поведения несовершеннолетних. Представлен диагностический инструментарий и методические материалы для организации работы по профилактике правонарушений.

 

 1. Методический инструментарий классного руководителя: : пособие для педагогов учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения / Н.К. Катович (и др.); под ред. Н.К.Катович. – Минск: Национальный институт образования, 2020. – 192. с.:  ил.

В пособии рассмотрены основные формы, методы и технологии содержания непрерывного воспитания детей и учащейся молодёжи; представлен алгоритм проектирования деятельности классного руководителя. Изложены требования к подготовке  и проведению классных и информационных  часов.

 

 1. Ничишина Т.В. Профилактика девиантного поведения несовершеннолетних в школе и семье: пособие для педагогов учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования с белорусским и русским языками обучении, учреждений дополнительного образования детей и молодёжи/ Т.В. Ничишина. – Минск: Национальный институт образования, 2018. – 248 с.: ил.

В пособии раскрыта сущность понятия «девиантное поведение», его формы и причины возникновения в подростковой среде. Представлены вариативные формы работы педагога по профилактике девиаций среди несовершеннолетних в школьном социуме и семейной среде.

 

 1. Осипова М.П. Эстетическое воспитание младших школьников. Модульный подход: пособие для педагогов учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения/ М.П. Осипова, Ю.С. Щербакова. – Минск: Национальный институт образования, 2021. – 216 с.

В пособии раскрыта сущность эстетического воспитания как одного из направлений целостного воспитательного процесса. Представлена система эстетического воспитания младших школьников в контексте модуля «В гармонии с миром красоты», включающего определённые блоки воспитательных занятий с учащимися 3-4 классов.

 

 1. Погодина Е.К. Формирование бесконфликтной образовательной среды: пособие для педагогов учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения / Е.К. Погодина, В.В. Мартынова, Е.Л. Евдокимова. – Минск: Национальный институт образования, 2021. -184с.: ил.

 В пособии представлены материалы по прогнозированию, диагностике, профилактике и регулированию конфликтного взаимодействия участников образовательного процесса в условиях учреждения образования.

 

 1. Хриптович В.А. Как помочь подростку избежать проблем. Психологические аспекты профилактики химической зависимости: пособие для педагогов учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения/ В.А. Хриптович. – Минск: Национальный институт образования, 2022. – 296 с.

В пособии рассмотрены психологические проблемы учащихся подросткового возраста и научно-практические подходы к их решению. Просвещение родителей, повышение уровня их психолого-педагогической компетентности позволяют предупредить формирование у подростков девиантных форм поведения в целом и аддитивного поведения в частности.

 

 1. Янчук В.А. Формирование межкультурной компетентности учащихся: : пособие для педагогов учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения/ В.А. Янчук, О.А. Мельник. – Минск: Национальный институт образования, 2020. -  248 с.

В пособии представлены психологические особенности, механизмы и условия формирования межкультурной компетентности учащихся. дана содержательная характеристика межкультурной компетентности учащихся. дана содержательная характеристика межкультурной компетентности, показана её роль  в межличностных и межкультурных взаимоотношениях. Приводятся методические  и практические материалы, направленные на формирование и развитие межкультурной компетентности учащихся.